MILJÖPOLICY


Allmänt
Hos JRent har en fullständig genomgång av miljöaspekter genomförts. De mest betydande miljöaspekterna finns idag uppsatta för uppföljning på en specifik lista och företaget arbetar aktivt för att förbättra miljön både inom företaget som utanför. I miljöarbetet på företaget finns gällande rutiner för avfallshantering.


JRent skall:

  • Sträva efter en verksamhet som bedrivs med minsta möjliga miljöpåverkan i alla led. Förbrukning och hantering av energi, råvaror och drivmedel skall alltid skötas effektivt och miljömässigt.
  • Sträva efter att återanvända och återvinna restprodukter som verksamheten ger upphov till.
  • Se till att alla medarbetare är väl informerade om företagets miljöarbete och miljöpolicy. Medarbetarna skall löpande utbildas och informeras så att de kan agera miljömedvetet i sitt arbete.
  • Löpande revidera och fastställa nya miljömål för verksamheten. Genom löpande förbättringar i miljöarbetet, där lagkrav är minimimått, ökas konkurrenskraften på marknaden.
  • Vara lyhörd på marknaden och därigenom anpassa sig och utvecklas mot efterfrågan. Företaget skall informera sina kunder och omvärlden om sina miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas.
  • Vid inköp skall miljöaspekten beaktas och där det finns två eller fler likvärdiga alternativ skall det alternativ som är gynnsammast för miljön väljas.